Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Perfect Age Supplements B.V. Perfect Age Supplements B.V. is gevestigd te Nunspeet, (8071BZ) aan Dorpsstraat 40 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 63534606. BTW identificatienummer: NL8552.78.742.B.01.

Artikel 1 – Definities
1.1 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Perfect Age Supplements B.V.
1.2 Opdrachtnemer: Perfect Age Supplements B.V., hierna “PAS”.
1.3 Producten: de producten die door PAS worden geleverd aan de Klant, te weten gezondheidsproducten, beautyproducten en eventuele andersoortige producten.
1.4 Prijs/Prijzen: de door PAS gehanteerde prijs voor haar abonnementen en producten.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst die PAS sluit met de Klant.
1.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door PAS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle aanbiedingen en prijsopgaven van PAS, tenzij hieromtrent uitdrukkelijk anders wordt bepaald en slechts nadat de Klant op de algemene voorwaarden is geattendeerd en indien het een internet bestelling is deze vooraf akkoord heeft bevonden.
2.2 Indien partijen in de Overeenkomst schriftelijk bepalingen overeenkomen die afwijken van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
2.3 De toepasselijkheid van de mogelijke algemene voorwaarden van de Klant wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.5 Indien PAS niet steeds strikte naleving van deze algemene bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat PAS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6 Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:236 BW juncto 6:237 BW kan worden aangemerkt.

Artikel 3 – Overeenkomsten, aanbiedingen en prijsopgaven
3.1 Indien een door PAS gedaan aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.3 De Overeenkomst bestaat hierin dat PAS zich verplicht tot levering van een product aan de Klant tegen betaling van de Prijs.
3.4 Tussen partijen komt eerst een Overeenkomst tot stand doordat de Klant ingaat op een aanbod van PAS door aangaan van een overeenkomst via een communicatiemiddel, te weten internet, telefoon, schriftelijk of enig ander communicatiemiddel, waarmee PAS haar producten bij Klanten aanbiedt.
3.5 PAS heeft het recht om zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien PAS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is PAS gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Duur en opzegging
4.1 De overeenkomsten worden aangegaan voor de overeengekomen duur.
4.2 Overeenkomsten worden na afloop van de in 4.1 genoemde termijn stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
4.3 De Klant kan de onder 4.2 genoemde verlengde overeenkomsten opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen voor de volgende levering. Indien de Klant na afloop van de in 4.1 genoemde termijn geen verlenging wenst dient de Klant de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen voorafgaand aan de volgende levering, op te zeggen. De uiterste opzeggingsdatum wordt bij iedere zending duidelijk en ondubbelzinnig schriftelijk te kennen gegeven, zodoende is de uiterste opzeggingsdatum voor iedere Klant kenbaar.
4.4 Opzegging van overeenkomsten kan op dezelfde wijze worden gedaan als waarop de Klant de overeenkomst is aangegaan. Dit kan ook via e-mail of via de inlog van de persoonlijke pagina op de website. De ontvangstdatum van de opzegging wordt gebruikt om de laatste levering te bepalen.

Artikel 5 – Prijs en betaling
5.1 De Prijzen zijn opgemaakt in Euro’s, inclusief BTW, inclusief verzendkosten en eventuele andersoortige belastingen of heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zullen voor de totstandkoming van de overeenkomst met de Klant worden gecommuniceerd.
5.2 De Klant machtigt PAS om de verschuldigde bedragen van het door de Klant opgegeven bank- of girorekeningnummer af te schrijven. Het verschuldigde bedrag zal na levering van de rekening van de Klant worden afgeschreven.
5.3 PAS behoudt zich het recht voor om betaling voorafgaande aan de levering te eisen indien de Klant geen machtiging wil afgeven, doch door middel van een overboeking wil voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Een dergelijk recht op betaling voorafgaande aan de levering komt PAS eveneens toe indien het betalingsgedrag van de Klant in het verleden hiertoe aanleiding geeft dan wel als blijkt dat de bedragen niet door middel van de machtiging kunnen worden afgeschreven.
5.4 Als een bedrag na herhaaldelijke pogingen door PAS, niet van de rekening van de Klant kan worden afgeschreven, wordt er een bericht verstuurd (dit kan door middel van elk door PAS gewenst communicatiemiddel) aan de Klant waarin hem wordt verzocht binnen 8 dagen de betaling over te maken.
5.5 Indien partijen betaling door middel van overboeking zijn overeengekomen, dient de betaling binnen 8 dagen na de datum van het aangaan van het abonnement te worden overgemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 Indien de door Klant verschuldigde bedragen niet van de opgegeven rekening van de Klant kunnen worden afgeschreven, dan wel Klant niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is PAS, dan wel een derde aan wie de vordering is overgedragen, gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht in rekening te brengen en de overeenkomst met de klant per direct te beëindigen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet (WIK) verschuldigd.
5.7 Indien PAS, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling richt aan de Klant, doet dit niet af aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde.
5.8 Wanneer PAS om redenen als genoemd in artikel 3 de bestelling annuleert en de Klant reeds tot betaling is overgegaan, zal PAS deze betaling binnen dertig dagen na annulering terugstorten.

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding
PAS heeft het recht om nakoming uit hoofde van Overeenkomsten op te schorten, dan wel de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien;
– de Klant in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, of;
– duidelijk is dat de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens PAS zal (kunnen) voldoen, dan wel;
– wanneer de Klant in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de Klant door de Klant zelf is gedaan, wanneer surseance van betaling door de Klant wordt aangevraagd, wanneer de wet schuldsanering voor natuurlijke personen op de Klant van toepassing wordt verklaard of wanneer de Klant daartoe een verzoek doet, de Klant onder curatele is gesteld, dan wel;
– ten laste van de Klant enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf. In bovenstaande gevallen worden eventuele verplichtingen van de Klant uit hoofde van alle Overeenkomsten direct opeisbaar.

Artikel 7 – Levering
7.1 De producten worden door PAS geleverd, nadat telkens voorafgaande aan de levering, PAS de betaling door de Klant heeft ontvangen. Indien de Klant PAS heeft gemachtigd het verschuldigde bedrag van de rekening te halen, zal het bedrag na levering worden afgeschreven van de rekening van de Klant.
7.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste afleveradres bij het aangaan van het abonnement. PAS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die voortvloeit uit het bezorgen van de producten op het haar bekende adres, zoals opgegeven door Klant bij het aangaan van het abonnement.
7.3 Het is de Klant verboden de producten aan derden door te verkopen. De producten worden alleen voor eigen gebruik van de Klant geleverd.
7.4 Levertijden zijn slechts indicatief en nimmer fataal. PAS streeft ernaar om de producten maandelijks op het zelfde tijdstip te verzenden.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Al hetgeen door PAS aan de Klant wordt geleverd blijft eigendom van PAS, zolang PAS nog enig bedrag te vorderen heeft uit hoofde van enige Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de aan PAS op grond van enige Overeenkomst verschuldigde prijzen en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de Klant. De Klant is, zolang deze niet volledig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde producten te vervreemden en/of te bezwaren.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Indien de Klant een ander product ontvangt dan deze besteld had, dan wel het ontvangen product niet in goede staat is ontvangen, bijvoorbeeld doordat het beschadigingen bevat, dient hij in de eerste plaats contact op te nemen met PAS teneinde haar van de klacht op de hoogte te stellen. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan bij PAS te worden gemeld. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.
9.2 De Klant kan PAS telefonisch, per e-mailbericht dan wel schriftelijk van de klacht op de hoogte stellen. PAS raadt aan de geleverde producten en/of producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn schriftelijk te melden.
9.3 De Klant ontvangt naar aanleiding van een klacht binnen vijf werkdagen van PAS een bevestiging van ontvangst van de klacht.
9.4 De klacht zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de ontvangst van de klacht worden verwerkt en beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de Klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de Klant antwoord kan verwachten. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
9.5 Indien sprake is van een beschadigd product dan wel een verkeerde levering, zal PAS overgaan tot herlevering van het daadwerkelijk bestelde dan wel een nieuw en onbeschadigd product. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 – Garantie
10.1 PAS garandeert dat de door haar geleverde producten de eigenschappen bevatten zoals door PAS gespecificeerd.
10.2 Een eventuele aanspraak op garantie door de Klant laat onverlet dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zoals die voortvloeien uit deze algemene leveringsvoorwaarden, dient te voldoen.
10.3 Aanspraken op garantie zijn beperkt tot levering van een niet gebrekkig dan wel vervangend product of terugbetaling van de kosten van het product, dit naar keuze van PAS. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent.

Artikel 11 – Annulering
11.1 De Klant heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De Klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De Klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de Klant thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@perfect-age.com. PAS zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant handelt als rechtspersoon, niet natuurlijk persoon.
12.2 De aansprakelijkheid van PAS uit hoofde van productaansprakelijkheid is beperkt tot de in artikel 6:190 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.
12.3 De aansprakelijkheid van PAS, anders dan uit hoofde van productaansprakelijkheid, is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het Product. PAS is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte/gevolgschade.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
13.1 De gegevens van de Klant zullen door PAS worden opgenomen in een bestand ter uitvoering van de overeenkomst. Bij het gebruik van persoonsgegevens wordt door PAS de bijzondere zorgvuldigheid zoals is voorgeschreven in de nationale wetgeving in acht genomen.
13.2 De contactgegevens van de Klant kunnen voorts worden gebruikt om de Klant volledig op de hoogte te houden van Producten die door PAS en/of haar partners worden aangeboden. Bij gebruik van de contactgegevens van De Klant worden de wettelijke bepalingen daaromtrent door PAS in acht genomen. Zie voor meer informatie het privacy statement op de website van PAS.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
14.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Adres PAS
Het correspondentieadres en telefoonnummer van PAS B.V. is te allen tijde te raadplegen via www.perfect-age.com.